Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi - intdealers.com

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Lütfen "SİTE" mizi kullanmadan evvel bu "SİTE KULLANIM ŞARTLARI" nı dikkatlice okuyunuz. Bu "SİTE" yi kullanan tüm üye ve kullanıcıların aşağıdaki şartları kabul etmiş olduğu varsayılmaktadır.

Bu "SİTE" de sunulan hizmetler CMA Uluslararası Tic. A.Ş. (bundan böyle kısaca "Firma" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve Firma "SİTE" nin yasal sahibi olup, "SİTE" üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi "Firma"ya aittir. www.intdealers.com adresindeki web sayfaları Firma malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (Kullanıcı/Üye) "SİTE" de sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, "SİTE" deki hizmetten yararlanmakla ve bu hizmetleri kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu “SİTE” ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

"SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE" ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, www.intdealers.com tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

SÖZLEŞME TANIMLARI


SİTE:

www.intdealers.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

FİRMA:

CMA Uluslararası Tic. A.Ş. "SİTE" yi üye ve kullanıcıların hizmetine sunarak işleten tüzel kişiliktir.

ÜYE:

www. intdealers.com web sitesini ziyaret eden, kullanan ancak henüz üyelik işlemleri tamamlanmayan gerçek ya da tüzel kişidir.

KULANICI:

www. intdealers.com web sitesini ziyaret eden, kullanan ancak henüz üyelik işlemleri tamamlanmayan gerçek ya da tüzel kişidir.

LİNK:

"SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE" ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK:

"SİTE"de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ:

"SİTE" vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle CMA Uluslararası Tic. A.Ş. arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

VERİTABANI:

"SİTE" dâhilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği CMA Uluslararası Tic. A.Ş.”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

KİŞİSEL BİLGİ:

Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU:

24.03.2016 tarihinde kabul edilen ve 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı kanunu ifade eder.

1. KULLANICI/ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu "Üyelik Sözleşmesi"nin konusu, "SİTE"de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme (ve varsa ekleri) ile "SİTE" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.intdealers.com tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. Kullanıcı, işbu "Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi" hükümlerini kabul etmekle, "SİTE" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.intdealers.com tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

2. ÜYELİK ŞARTLARI

2.1. Gerçek kişiler üye olabilmesi için; reşit olmak ve üyelikte istenilen bilgileri tam ve eksiksiz bir şekilde doldurmak gerekmektedir.

2.2. Tüzel kişilerin üye olabilmesi için; tüzel kişilik adına temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir evrakların ve üyelikte istenilen tüm bilgilerin imzalı ve kaşeli bir şekilde ibraz (mail yoluyla) edilmesi gerekmektedir.

2.3. Gerçek/Tüzel kişilerin "SİTE" tarafından işbu "Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi" kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olması gerekmektedir.

2.4. www.intdealers.com herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu "Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi"ni tek taraflı olarak feshedebilir, Üyenin Üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "SİTE"de belirtilen kurallara aykırılık halleri, Üyenin www. intdealers.com bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. FİRMA'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.1. www.intdealers.com işbu "Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi"nde bahsi geçen hizmetleri; "Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi" nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu "Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi" kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi teknik arızalar ile mücbir sebepler hariç olmak üzere çalışır durumda bulundurmayı taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; www.intdealers.com her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu "Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir

3.1.2. www.intdealers.com "SİTE"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "SİTE" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. www.intdealers.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, "SİTE"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "SİTE" re'sen yapabilir. "SİTE" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelere aittir.

3.1.3. "SİTE" www.intdealers.com web adresi üzerinden kendi kontrolünde olmayan satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "SİTE" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "SİTE"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.1.4. "SİTE"; işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, "Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi" koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "SİTE" bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

3.1.5. "SİTE" çalışanlarının/yöneticilerinin, üyeler ve kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.1.6. "SİTE" www.intdealers.com üzerinden kullanıcılar ve üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "SİTE" aynı zamanda; kullanıcı ve üyelerin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcı ve üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve işbu sözleşmede açıklanan diğer sebepler hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak "SİTE" için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya www.intdealers.com 'un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcı ve üyelerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

3.1.7. Kullanıcı ve Üyeler, sitedeki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda sitenin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcı ve üyenin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcı ve üyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan "SİTE" sorumlu değildir.

3.1.8. "SİTE", üyeler arasındaki herhangi bir anlaşmanın tarafı değildir. "SİTE" sorumluluğu sadece; üyeleri internet üzerindeki platformda buluşturmakla sınırlıdır ve "SİTE", tarafların akdi ve hukuki yükümlülüklerinin ihlalinden sorumlu tutulamaz.

3.1.9. "SİTE"; üye tarafından sunulan yanlış veya eksik bilgilerden, Üyeler arasında yapılan sözleşmenin feshinden, Üyeler arasındaki herhangi bir Mali yükümlülüğün yerine getirilmemesinden, Üyeler arasında yapılacak sözleşme öncesinde / sırasında veya sonrasında herhangi bir dolandırıcılık fiilinden, yalan beyanda bulunulmasından veya buna benzer koşullarının herhangi birinin ihlalinden kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

3.1.10. İşbu sitenin sahibi CMA Uluslararası Tic. A.Ş.’dir. Bu sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve sitenin sunumu Firma'nın ya da Firma’nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu sitedeki bilgilerin ya da site sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

3.2. KULLANICI/ÜYELER'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.2.1. Kullanıcı/Üye, "SİTE"de belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, "Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi" hükümleri ile "SİTE" deki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı/Üyelerin "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili "SİTE" nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

3.2.2. Kullanıcı/Üye, "SİTE"nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcı/Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple "SİTE" den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde Kullanıcı/Üyenin “SİTE” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile "SİTE" ye bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; Kullanıcı/Üyenin kendisine bildirdiği ad-soyad ya da ticari unvan bilgisini ilgili tarafa verebilir.

3.2.3. Üyelerin, "SİTE" Üyelik Hesabına girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer üyelerin ve/veya "SİTE"nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan üye sorumludur.

3.2.4. Kullanıcı/Üye, "SİTE" dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "SİTE" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "SİTE", üye tarafından kendisine iletilen veya "SİTE" üzerinden üye tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

3.2.5. Üye, "SİTE"nin yazılı onayı olmadan işbu “Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi” kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

3.2.6. Üye, ilan paketi süresince ilanını yayınlayabilir, yayındaki ilanın metninde değişiklik yapabilir, ilanı yayından kaldırabilir ve dilerse ilanı verirken unvanını gizli tutabilir.

3.2.7. Kullanıcı/Üye hukuka uygun amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcı/Üyenin, "SİTE" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı/Üye, "SİTE"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "SİTE"ye yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin işbu "Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "SİTE" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.2.8. "SİTE", Kullanıcı/Üyelerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve www. intdealers.com ara yüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, www. intdealers.com üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine "SİTE" tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "SİTE"nin gerekli cezai/hukuki talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.2.9. Üye, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili "SİTE"nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile sair ilgili mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten "SİTE" yi ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.2.10. Üye, firmasının isim ve logosunun "SİTE"nin referanslar bölümünde ve "SİTE" ye ait tüm digital ve sosyal platformlarda gösterilmesine/yayınlanmasına izin verdiğini, bu kapsamda "SİTE"den herhangi bir şekil ve nam altında herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan , kabul ve taahhüt etmektedir.

3.2.11. Kullanıcı/Üye, "SİTE"nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

3.2.12. Üye, "SİTE" İçindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda "SİTE" yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

3.2.13. İşbu Sözleşme konusu hizmet Müşteri' ye elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup, niteliği gereği Müşteri'ye iadesi mümkün değildir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15/ğ. maddesi uyarınca da Müşteri'nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

4. SİTE İLAN PAKETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

4.1. Belirtilen paketler kapsamında ilan hakkı satın alınması, ilanların ahlaka, site kurallarına ve mevzuata aykırı bir biçimde yayınlanması hakkını vermemektedir. Kullanıcı/Üye işbu sözleşmenin 3.2.1. ve 3.2.11. maddesinde düzenlenen yükümlülüklere uyacağını kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. Üyelerin satın almış olduğu ilan paketleri, satın alınma tarihinden itibaren 1 sene boyunca geçerli olacak, bu tarihe kadar kullanılmayan paketler iptal edilecektir. Üyelerin süresi içerisinde kullanmadığı ve bu nedenle iptal edilen ilan haklarına ait ücretler üyelere iade edilmeyecektir. Üyeler; bu koşulların varlığını ve geçerliliğini işbu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile bildiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedirler.

4.3. Söz konusu ilan, üyelik süresi bitene kadar yayında kalacaktır, üyelik süresi sonunda otomatik olarak kapanacaktır. İlan süreleri, ilanının yayınladığı ilk günden itibaren işlemeye başlamakta ve ilan paketinde belirlenen süre sonunda son bulmaktadır.

5. ÖDEME ŞEKLİ

5.1. Üyelik Sözleşmesi'ne konu hizmetlerin ve 4. Madde uyarınca sağlanacak tüm hizmetlerin ödeme şekli ilanın yayını öncesi peşindir. Eft veya havale ile yapılacak ödemeler CMA Uluslararası Tic. A.Ş.’nin ……………. Şubesi (…… Şube Kodu) …………….. no’lu (IBAN: TR ……………………………) banka hesabına yapılır. Ödeme kredi kartı ile yapılacaksa ekli kredi kartı formu doldurulur veya sanal pos sistemi üzerinden ödeme yapılır ve ücret belirtilen kredi kartından "SİTE" tarafından tek seferde çekilecektir.

5.2. Üye, ödeme tamamen yapılmadan ilanın yayınlanması için gerekli olan şifrelerin kendisine gönderilmeyeceğini, şifrelerin gönderilmesini müteakip hizmetin ve www. intdealers.com’un yükümlülüğünün tamamlandığını, ilanını 1 sene içerisinde yayınlamazsa ilan hakkının sona ereceğini ve ödemiş olduğu ücretin iadesini talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.

5.3. Ödemeye ilişkin fatura üyenin bildirmiş olduğu e-mail adresine vergi dairesi ve vergi numarası (gerçek kişiler için tckn ve adres bilgisi ile) ile ödemeyi yapan gerçek/tüzel kişi adına düzenlenecektir. Söz konusu fatura mükellefin talebi ile e‐fatura format ve standardı kullanılarak ve faturanın basılabilir görüntüsü eklenerek elektronik ortamda mükellefe iletilecektir. Bu kapsamda ayrıca kâğıt fatura gönderilmeyecektir. Müşteri işbu sözleşmeyi imza altına alarak, söz konusu e‐arşiv faturasının elektronik ortamda kendisine iletilmesini talep ve beyan etmektedir.

6.1. İşbu "SİTE" de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları “SİTE” işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu “SİTE”’nin ziyaret edilmesi veya bu “SİTE”’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

6.2. “SİTE” de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. “SİTE” nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

7. GİZLİ BİLGİ

7.1. Firma, "SİTE" üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca 'Gizli Bilgiler' olarak anılacaktır.

7.2. Kullanıcı/Üye, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, “SİTE”nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler Firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

7.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

8. GARANTİ VERMEME VE SORUMLULUĞU SINIRLAMA

"SİTE", www. intdealers.com sitesine erişilmesi, burada bulunan bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. "SİTE", sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu www.intdealers.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi / kullanılması ile doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

9. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

"SİTE", bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı/Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

10. KAYIT VE GÜVENLİK

Kullanıcı/Üye doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı/Üye bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, "SİTE" ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

11. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep" olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

12. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

13. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

"SİTE", dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı/Üyenin sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

14. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, "SİTE"nin www.intdealers.com üzerinde belirtmiş e-posta adresi ve Kullanıcı/Üyenin sözleşme aşamasında belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

15. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Firma’nın defter, kayıt, belgeleri ile bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı/Üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

16. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

16.1 Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir.

16.2 Acil Durum Hakemine İlişkin Kurallar uygulanmaz. Tahkim yeri İstanbul Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçe’dir. Hakem sayısı 3 (üç) olacak ve uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanacaktır.

16.3. Ortaya çıkacak uyuşmazlığın Tahkim’e elverişli olmaması halinde uyuşmazlığın esasına Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

16.4 İş bu sözleşme hükümlerinin herhangi bir neden ile yorumlanması gerektiğinde hiçbir şekilde Rekabet Yasasına aykırı olacak şekilde yorumlanamaz.

17. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi" www.intdealers.com tarafından "SİTE" içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar/Üyeler işbu sözleşme hükümlerini "SİTE" yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “SİTE” dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “SİTE” üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KORUNMASI HAKKINDA ÜÇÜNCÜ TARAF AYDINLATMA METNİ


İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi hakkında bilgilendirmenin amacı veri sorumlusu sıfatıyla CMA Uluslararası Tic. A.Ş. tarafından yönetilmekte olan https://www.intdealers.com ("SİTE") adresinde yer alan internet sitesinin kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. Maddesi kapsamında getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

"SİTE", bayilik vermek veya almak isteyen gerçek veya tüzel kişileri bir araya getiren uluslararası bayilik ilan platformudur. Bu faaliyet içerisinde işbu Bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler "SİTE" fonksiyonlarının kullanılabilmesinin gereği olarak işlenebilmektedir.

"SİTE", işbu Bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Yapılan güncelleme ve değişiklikler "SİTE"de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. Maddesi kapsamında getirilen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında;

1. Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 10/1-a uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecek/işlenebilecektir.

2. Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşbu Bilgilendirme Metni ile bireysel veya kurumsal üyelerin vermiş olduğu bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca; şirket içi değerlendirme, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, iletişim, kullanıcı kayıt, potansiyel üye bilgisi elde etmek, iş geliştirme, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma sürecini yönetmek, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi amacıyla işenmektedir.

Üyelerin "SİTE" ile paylaştığı kişisel veriler 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecek/işlenebilecektir.

4. Kişisel Verileri Saklama Süresi

"SİTE", Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

"SİTE" , kullanıcılardan elde ettiği bilgileri yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

6. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

"SİTE" , kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder ve elde ettiği kişisel verileri bu işbu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Üyeler 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) İlgili kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KVK Kanunu' nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu www.intdealers.com internet adresi üzerinden kimliğinizi tespit edici belgeler ile yapmanızı rica ederiz.